Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady funkcjonowania serwisu Usługodawcy, dokonywanie zamówień produktów, sposób zawierania umów, prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów.

Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie, także za pośrednictwem Internetu pod adresem www.bsd.com.pl a także doręczany każdemu Klientowi na trwałym nośniku, jako załącznik do wiadomości elektronicznej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:
• Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
• Ustawa z dnia z 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny;
• Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”);
• Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

§ 1 Słownik pojęć

1. Firma – BestSellers Distribiuton Sp. z o.o. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 523545, NIP: 9512383434
2. Sklep Internetowy – serwis internetowy należący do sprzedawcy dostępny pod domeną https://www.bsd.com.pl
3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.
4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Bestsellers Distribution Sp. Z o.o niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie Internetowym.
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
6. Towar – rzecz dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym.
7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
8. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których zamówienie jest skompletowanie, powierzone przewoźnikowi oraz dostarczone za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta.
9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest BestSellers Distribiuton Sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 523545, NIP: 9512383434
Email: zamowienia@bsd.com.pl
2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, przeglądania dostępnego asortymentu oraz zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest posiadanie:
a) urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu,
b) przeglądarki Internetowej w celu pobierania i wyświetlania strony internetowej,
c) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
3. Koszty wynikające z korzystania z Internetu przez Klienta obciążają go osobiście.
4. Sprzedawca może porozumieć się z Klientem poprzez pocztę elektroniczną: zamówienia@bsd.com.pl
5. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą poprzez pocztę elektroniczną lub formularz kontaktowy dostępny na stronie.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, podejmowane są środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych przesyłanych przez Internet. Korespondencja podlega ochronie antywirusowej i jest kierowana wyłącznie do określonego Klienta.
7. Przedmiotem sprzedaży są towary fabrycznie nowe, wolne od wad, prezentowane przez Sklep Internetowy w chwili składania zamówienia przez Klienta.
8. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
9. Sklep internetowy www.bsd.com.pl prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Zamówienia mogą składać jedynie podmioty będące konsumentami w rozumieniu art. 22 zn.1. Kodeksu cywilnego. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży zarejestrowanym aktywnie podmiotom gospodarczym. W przypadku zainteresowania produktami przez inne podmioty prosimy o kontakt pod adresem sprzedaz@bsd.com.pl
10. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
11. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
12. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
13. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego.
14. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
15. Do sprzedaży stałej, promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
16. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane przez klienta które mogą utrudnić realizację zamówienia. Podanie fałszywych danych może być obarczone odpowiedzialnością karną.

§ 3 Rejestracja i logowanie

1. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu, Klient może dokonać Rejestracji.
2. Założenie i korzystanie z Konta Klienta na stronie Internetowej Sklepu Internetowego świadczone jest drogą elektroniczną
3. Rejestracja jest jednorazowa, dobrowolna, nieodpłatna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie Internetowym
4. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego zakładki „Zaloguj się/Zarejestruj się” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
5. Klient może zarejestrować Konto Klienta poprzez połączenie zarejestrowanego już konta na serwisie społecznościowym Facebook lub poprzez posiadane konto Google.
6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
8. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bsd.com.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy BestSellers Distribiuton Sp. z o.o ul.Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
10. BestSellers Distribiuton Sp. z o.o. może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
a) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
b) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
c) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
d) przesyłanie lub zamieszczenie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
11. BestSellers Distribiuton Sp. z o.o. może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§ 4 Składanie zamówień

1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia.
2. Zamówienia mogą być składane 24 h na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza.
3. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
4. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
5. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego skompletować zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Kupuję”. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
6. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu na przycisk „Do kasy”, Klient wybiera obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.
7. W formularzu zamówienia należy wskazać:
a) imię i nazwisko oraz adres Klienta,
b) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta,
c) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta oraz do miejsca innego niż w formularzu rejestracyjnym.
8. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej.
9. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
10. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Kupuję”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Usuń” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia.
11. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia.
12. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Kupuję”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
13. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie BestSellers Distribiuton Sp.z o.o oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
14. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez BestSellers Distribiuton Sp. z o. wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od BestSellers Distribiuton Sp.z.o.o z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a BestSellers Distribiuton Sp.z.o.o. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
15. Świadczenie przez BestSellers Distribiuton Sp.z.o.o usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez BestSellers Distribiuton Sp.z.o.o za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez BestSellers Distribiuton Sp.z.o.o albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
16. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona od chwili zawarcia umowy sprzedaży, ale nie wcześniej niż od chwili zaksięgowania zapłaty za Towar (w przypadku przelewu) lub autoryzacji płatności przez system PayNow
17. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze.
18. Dowodem dokonania zakupu jest faktura, którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i wyraża zgodę na przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klienta powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

§ 5 Sposoby płatności

1. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności za zamówione Towary oraz koszty ich dostarczenie:
a) płatność online za pośrednictwem Systemu PAY NOW. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PayNow oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.paynow.pl
2. Klient dokonujący zapłaty przelewem, za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 1 dnia roboczego od chwili zawarcia umowy sprzedaży. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty poprzez uzgodnienie ze Sprzedawcą.

§ 6 Dostawa

1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Nie ma możliwości odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy.
3. Dostawa odbywa się w następujący sposób:
a) Zamówienia na terenie Polski są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz InPost.
W przypadku gdy wartość zamówienia nie przekroczy 100 zł koszt wysyłki zamówienia wynosi:

InPost:
11,99 zł – dla zamówień opłaconych z góry, 14,99 zł za pobraniem
DPD:
15,99 zł – dla zamówień opłaconych z góry, 19,99 zł za pobraniem

Dla zamówień o wartości powyżej 100 zł koszty dostawy nie są naliczane.
4. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany firmy kurierskiej, która realizuje dostawę zamówienia do Klienta.
5. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu) oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta.
6. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.
7. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.
8. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta. Jeśli wartość Zamówienia realizowanego na terenie Polski przekracza kwotę 100 zł, koszty dostawy są uiszczane przez Sprzedawcę
9. Dostawy do państw europejskich są realizowane wyłącznie do Zamówień opłaconych przelewem lub za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności PayNow
10. W przypadku ewentualnego przedłużenia się terminu dostawy Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
11. Czas oczekiwania na dostawę wynosi od 24 godzin do 21 dni. Na czas oczekiwania składa się skompletowanie zamówienia oraz przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku terenu Polski). W przypadku przedłużającego się czasu dostawy sprzedawca zobowiązuje się do kontaktu z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych opóźnieniach.
12. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy.

§ 7 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik).
2. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, na podany adres: Bestsellers Distribution Sp z.o.o , Magazyn Total MAG Ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
5. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Bestsellers Distribution Sp z.o.o jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Bestsellers Distribution Sp z.o.o ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie i przesłana na adres: Bestsellers Distribution Sp z.o.o, Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
3. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Zwroty/reklamacje” pod adresem www.bsd.com.pl.Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać ani się nim kierować.
4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Bestsellers Distribution Sp z.o.o dostarczyć wadliwy towar na adres: Bestsellers Distribution Sp z.o.o Magazyn Total MAG Ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa
5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. Jeżeli Bestsellers Distribution Sp z.o.o nie udzieli odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania – przyjmuje się, że uwzględnił reklamację.
6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Bestsellers Distribution Sp z.o.o zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
7. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności:

a) imię i nazwisko,
b) adres do korespondencji,
c) adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,
d) datę nabycia towaru,
e) rodzaj reklamowanego towaru,
f) dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
g) żądanie Klienta,
h) także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
i) wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru.

Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Bestsellers Distribution Sp z.o.o , korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
3. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
4. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie: www.ihgd.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
5. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
6. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
7. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
8. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.
9. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Bestsellers Distribution Sp z.o.o ,wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.
10. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Bestsellers Distribution Sp z.o.o :
a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Bestsellers Distribution Sp z.o.o ,przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

§ 10 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Bestsellers Distribution Sp z.o.o ,. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Bestsellers Distribution Sp z.o.o , nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Bestsellers Distribution Sp z.o.o . Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
3. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
4. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

§ 11 Własność intelektualna

1. Sklepowi przysługuje własność intelektualna przedmiotów związanych z działalnością Sklepu Internetowego. Własność intelektualna obejmuje prawa autorskie do: loga, projektu witryny internetowej, fotografii przedstawiających Towary, tekstów umieszczonych na witrynie internetowej, opisów produktów, a także pozostałych materiałów dostępnych i publikowanych na stronie.
2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sklepu jest zabronione.
§ 12 Dane osobowe i polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Bestsellers Distribution Sp z.o.o z siedzibą w Warszawie przy ulicy Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją Sklepie oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w sklepie on-line, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.
4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.
5. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich.
6. Każdy Klient ma prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
7. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
8. W oparciu o dane osobowe Klientów, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
9. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
10. Bestsellers Distribution Sp z.o.o ,wykorzystuje pliki typu cookies, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
11. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
12. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
13. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.
14. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności” na stronie www.phlov.com.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem: www.bsd.com.pl odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.)
3. Bestsellers Distribution Sp z.o.o ,honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” oraz w siedzibie Firmy. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
5. Bestsellers Distribution Sp z.o.o ,zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.bsd.com.pl
wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego www.bsd.com.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2019 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.
Polityka prywatności

VII. Polityka prywatności i COOKIES
Informacje o Ochronie Danych Osobowych i obowiązek informacyjny znajdują się pod adresem: https://bsd.com.pl/

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze postanowienia Polityki Prywatności dotyczą ustalenia zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu www.bsd.com.pl, zwanych dalej „Użytkownikami”. Polityka Prywatności swoim zakresem obejmuje dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika.
Administratorem danych osobowych jest BestSellers Distribiuton Sp. z o.o. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 523545, NIP: 9512383434 „Administratorem”.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w tym zakresie praw użytkownik może kontaktować się z nami drogą mailową na adres:biuro@bsd.com.pl
Administrator zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia, co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych (6×6).

1.1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1. zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
2. ograniczenie celu,
3. minimalizacja danych,
4. prawidłowość,
5. ograniczenie przechowywania,
6. integralność i poufność.
1.2. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:
1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub wiele plików cookie.
Pliki cookie mogą być zamieszczane przez Administratora jak i podmioty trzecie, z którymi Administrator współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Jakie dane o Tobie zbieramy?
Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez serwis będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o login i hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie. Zostaniesz poproszony również o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administrators

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies.
Kto jest administratorem i jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Bestsellers Distribution Sp. Z.o.o

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane
Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu Administratora będą przetwarzane w następujących celach:
1. obsługi Twoich zamówień
2. zebrania opinii o naszych produktach i usługach, za pośrednictwem takich podmiotów jak Opineo i Ceneo
3. dochodzenia ewentualnych roszczeń i odszkodowań
4. prowadzenia działań marketingowych
5. sprzedaży produktów i usług
6. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
7. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach
8. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
9. archiwizacji
10. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych to:
1. udzielona zgoda, w tym wyrażenie chęci uczestnictwa w programie dla stałych klientów
2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy
3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski
Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na Facebooku, czyli w związku wykorzystywaniem narzędzi, w szczególności takich jak Google Analytics.
Twoje dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1. procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami,
2. firmom kurierskim, które będą dostarczać do Ciebie zamawiane przez Ciebie produkty,
3. kancelariom prawnym, którym Administrator. zlecił np. prowadzenie postępowania sądowych w związku z nie wykonaniem przez Ciebie umowy,
4. podmiotom współpracującym z Administratorem
5. w przypadku płatności przez system Paynow dane mogą zostać przekazane na rzecz PayNow
6. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe
Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas, np. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonałeś ostatniego zakupy, przez który to okres zobowiązani jesteśmy do przechowywania dokumentów księgowych potwierdzających dokonane przez Ciebie zakupami, na podstawie Ustawy o Rachunkowości a także przepisów Ustawy Ordynacja Podatkowa,
2. obsługi utworzonego konta
3. okres, który jest niezbędny do obrony Administratora– 6 lat przysługuje Państwu na zgłaszanie roszczeń na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego ,
4. okres na jaki została udzielona zgoda

Jakie masz prawa?
Posiadasz prawo do:
1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby
2. sprostowania danych,
3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych
6. przeniesienia Twoich danych osobowych
Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą cookies Administrator w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Tobie praw, będziesz poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.
W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jakie będą konsekwencje nie podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. dokonania przez Ciebie zakupu produktów znajdujących się w naszej ofercie), bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

W jaki sposób profilujemy
Administrator. korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:
1. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji.
2. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb)

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę biuro@bsd.com.pl

Wykorzystywanie „cookies”
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” nie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę , która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Cię najbardziej interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania go Twoich potrzeb, ułatwienia Tobie funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny Cookie składa się z czterech podstawowych części:
1. Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
2. Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła.
3. Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie).
4. Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.
W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:
Rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;
Rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień wprowadzanych w treści i w sposobie nawigacji strony.
Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na Twojego urządzenia (komputera, laptopa, telefonu). Aby to zrobić musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.
Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, mogą spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Warszawa, dn. 20.04.2020

Shopping cart
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0